چه کارهایی روزه را باطل می کند؟ مبطلات روزه کدام اند؟

چه کارهایی روزه را باطل می کند؟ مبطلات روزه کدام اند؟ آیا جنابت در طول روزه داری روزه را باطل میکند؟ اگر تکه گوشتی که لای دندانمان مانده است را بخوریم روزه را باطل میکند.
مبطلات اساسی و مهم روزه را در این مطلب بخوانید.